foto: Paweł Kadysz

Wreszcie płacę za telewizję, którą oglądam.

o okrążeniach, zrezygnowaniu i sentymentach słów kilka

Koniec.

Początek.

foto: Frank Okay

Sentyment?

--

--

Humanista w świecie IT. Kochający opowiadać mówiąc, pisząc i fotografując. Projektant rzeczy użytecznych. Niepoprawny realista w rogowych okularach.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Piotr Siwiński

Humanista w świecie IT. Kochający opowiadać mówiąc, pisząc i fotografując. Projektant rzeczy użytecznych. Niepoprawny realista w rogowych okularach.