Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach, Karmelki i Gruz, 2011 (okładka płyty)

To są właśnie nutki i literki…

Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach

Policja śpi na drzewie, anioły bombardują ziemię…

Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach, Lewa Strona Literki M, 2006

…the plane has taken off…

Natalia Bąk (Wlaźlak), KDZKPW, Łódź 2006

--

--

Humanista w świecie IT. Kochający opowiadać mówiąc, pisząc i fotografując. Projektant rzeczy użytecznych. Niepoprawny realista w rogowych okularach.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Piotr Siwiński

Humanista w świecie IT. Kochający opowiadać mówiąc, pisząc i fotografując. Projektant rzeczy użytecznych. Niepoprawny realista w rogowych okularach.